1-فرم درخواست، ویژه دانشجویان دارای شرایط، بر اساس مقطع ارشد و دکتری از 23 خرداد قابل توزیع از طریق سرپرستی خوابگاه ، سایت معاونت دانشجویی ، اتوماسیون خوابگاهی و کانال مدیریت دانشجویی می‌باشد.

2- دانشجویان محترم قبل از درخواست خوابگاه تابستانی؛ نسبت به وضعیت بدهی ترم‌های قبل خود اقدام فرمایید.

3- آخرین فرصت تحویل فرم به دفترسرپرستی خوابگاه ، یکشنبه 3 تیرماه می باشد.

4- اعلام اسامی دانشجویان دارای شرایط ونحوه اسکان 6 تیرماه ازطریق اتوماسیون خوابگاهی  خواهد بود.

5- تعطیلی کلیه خوابگاهها ساعت 10 صبح روز10تیرماه، و زمان شروع پذیرش خوابگاه تابستانی 14 تیرماه  و تعطیلی آن 14 شهریور ماه خواهد بود.

 

  فرم درخواست خوابگاه تابستانی۱۳۹۷

                                                                                                             اداره امور خوابگاهها

 

بازگشت